Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Okulistyczny Okolek we Wrocławiu, email: sekretariat@okolek.pl, tel. 71725 39 43

  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczeń usług medycznych, w szczególności prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. c oraz h RODO.

  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z art. 29 ust.1 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, jak również podmioty współpracujące z administratorem w zakresie wymaganym do realizacji usług medycznych oraz służby informatyczne.

  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  9. W przypadku osób upoważnionych informujemy, że Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od pacjenta naszej placówki, który wskazał Państwa jako osobę uprawnioną do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia lub udostępnienia jego dokumentacji medycznej.